Verlede jaar
Son & kykNET Lag My Kla
lag my kla,son,kyknet
Son & kykNET bied aan Lag My Kla  ~ 

Bepalings en voorwaardes: Son & kykNET Lag My Kla | Die Son

1. Hierdie bepalings en voorwaardes is standaard vir kompetisies wat deur of in samewerking met Son en kykNET aangebied of bemark word.

2. Deelname aan die kompetisie en aanvaarding van ’n prys (indien jy wel ’n prys wen) bring mee dat jy die bepalings en voorwaardes aanvaar namens jouself en enige iemand met wie jy moontlik ’n prys mag deel (indien jy ’n gesamentlike prys vir jou en een of meer mense wen).

3. Die volgende mense mag nie aan die kompetisie deelneem nie:

3.1. direkteure, lede, vennote, agente, werknemers of konsultante van die Naspers-groep, asook maatskappye of enige ander verskaffer van goedere of dienste wat met die kompetisie verband hou; en 

3.2. die eggenoot, lewensmaat, sakevennoot of assosiaat, of die natuurlike of aangenome ouer, broer of suster, of enige van die persone in 3.1 hierbo genoem. 

4. Deelnemers jonger as 18 mag slegs met die toestemming van hul ouers of voog inskryf. 

5. Deur jou video vir hierdie kompetisie in te stuur, gee jy Son en kykNET toestemming om die materiaal te gebruik vir bemarkingsdoeleindes van die kompetisie. 

6. Deelnemers aan die kompetisie moet hulle beskikbaar stel vir en samewerking gee in die mentorskapprogram ten einde vir die eindronde en prysgeld te kwalifiseer.

7. Deelnemers en wenners moet foto’s verskaf soos aangevra, of hulle andersyds beskikbaar stel vir foto’s, sou die vennote in die kompetisie dit vir bemarkingsdoeleindes verlang.

8. Die vennote behou hulle die reg voor om die kompetisie enige tyd te staak vir welke rede ook al sonder om wenners aan te wys of prysgeld toe te ken. 

9. Tensy anders in die kompetisiereëls uiteengesit, mag jy slegs een keer voor die sluitingsdatum inskryf.

10. Indien jy per selfoon vir die kompetisie inskryf, geld die heersende tariewe vir oproepe en teksboodskappe wat van tyd tot tyd mag verander. Gratis minute op ’n selfoonkontrak kan nie gebruik word nie.

11. Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat jou inskrywing ons voor die sluitingsdatum bereik. Inskrywings wat ons nie voor daardie datum bereik nie, is ongeldig, ongeag die rede vir die laat inskrywing. Ons en ons filiale is nie aanspreeklik vir inskrywings wat nie ontvang is nie, hetsy tydig of enigsins, ongeag die redes. Ons is nie aanspreeklik vir probleme of tegniese foute wat verband hou met enige telefoonnetwerk- of lyne, aanlyn rekenaarstelsels, -bedieners of -verskaffers nie. Ook nie weens foutiewe rekenaarhardeware of- sagteware, oorlading (hetsy fisiek of op die internet, telefoonlyne of by enige diensverskaffer, webtuiste of ander toestel of medium), of enige kombinasie daarvan, of enige verdere tegniese of ander probleme nie. 

12. Ons en ons filiale is nie verantwoordelik vir persoonlike besering of skade aan jou of ’n ander persoon se rekenaar, selfoon of ander toestel wat jy gebruik om in te skryf of materiaal te bekom wat met die kompetisie verband hou nie.

13. Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat inligting wat jy aan ons verskaf akkuraat, volledig en op datum is.

14. Enige onkoste wat jy mag aangaan wat nie by die prys ingesluit is nie, is vir jou eie rekening. Son en kykNET is nie aanspreeklik vir enige kostes of uitgawes wat jy of jou maat (indien van toepassing), aangaan om vir die kompetisie in te skryf of jou aanvaarding en benutting van ’n prys nie. 

15. Ons kan nie die volgende met betrekking tot pryse waarborg nie, hetsy uitdruklik of ongesproke: 

15.1. Dat jou inskrywing of deelname aan die kompetisie noodwendig beteken dat jy ’n prys gaan wen.

15.2 Dat ’n prys, of enige aspek daarvan, sal voldoen aan jou behoeftes, voorkeure, standaarde of verwagtinge; of dat dit noodwendig bevredigend, betyds, sonder foute, veilig of betroubaar sal wees nie. 

16. Ons en ons filiale is nie verantwoordelik vir enige leed, skade, verlies of eis wat verband hou met die verskaffing van enige deel van die prys of veranderinge daaraan nie. 

17. Pryse is nie oordraagbaar nie en kan ook nie vir kontant verruil word nie.

18. Ons behou die reg om nié ’n prys toe te ken indien ’n onwettige situasie sou ontstaan. Indien jy wel só ’n prys wen, sal jy dit verbeur.

19. Wanneer iemand ’n prys wen en die besit en/of benutting van daardie prys is onderhewig aan regulering of goedkeuring, moet die wenner in besit wees van watter dokumente en toestemmings/goedkeurings ook al vereis word om die prys te aanvaar en te benut, en sulke dokumente, toestemmings of goedkeurings moet geldig wees vir die volle tydperk waarin die prys gebruik word. Dit is die wenners se verantwoordelikheid om dié dokumente, toestemmings en goedkeurings teen hul eie koste te bekom.

20. Ons gebruik die kontakbesonderhede wat deur deelnemers verskaf is om wenners in kennis te stel. Indien ons of ’n derdepartyverskaffer die wenner nie binne 10 werkdae kan opspoor nie – of hulle is nie in staat om die prys binne 60 dae op te eis nie – verbeur hulle die prys. Son en kykNET behou dan die reg om ’n nuwe wenner te trek, onderhewig aan dieselfde voorwaardes. Dit is die deelnemers se verantwoordelikheid om die regte kontakbesonderhede te verskaf.

21. Ons kan jou nooi om teenwoordig te wees wanneer name van die wenners gekies of aangekondig word, om aan enige van ons bemarkingsaktiwiteite deel te neem, in die elektroniese of gedrukte media te verskyn, en/of enige van ons goedere of dienste goed te keur, te bemark of te adverteer. Dit sal egter sonder betaling gedoen word. Wenners is welkom om hierdie uitnodiging van die hand te wys. 

22. Ons mag bykomende inligting en dokumentasie van wenners aanvra wat ons in staat sal stel om jou aanvaarding en benutting van die prys te verwerk, bevestig en fasiliteer. Indien jy weier om die nodige inligting of dokumentasie te verskaf, sal jy die prys verbeur. 

23. Indien jou prys deur ’n derdepartyverskaffer verskaf is, sal die verskaffer jou kontak en aflewering bevestig. Jy moet die prys ontvang op die tyd en datum soos ooreengekom met die verskaffer. Alle korrespondensie aangaande die prys moet aan die verskaffer gerig word. Son en kykNET is nie verantwoordelik vir enige verdere korrespondensie, leed, skade, verlies of eise te make met die verskaffing van enige deel van die prys nie. 

24. Ons, tesame met derdepartyverskaffers, het die reg om die kompetisie (en enige pryse of aspek daarvan) onmiddellik en sonder kennisgewing te beëindig, verander of op te skort, ongeag die rede. In so ’n geval stem alle deelnemers in om afstand te doen van enige regte wat hulle ingevolge ’n kompetisie kan hê en erken dat hulle niks van ons, ons filiale en derdepartyverskaffers sal kan verhaal nie.

25. Jy erken dat deelname aan die kompetisie, asook jou aanvaarding en/of benutting van ’n prys, of enige aspek daarvan, op eie risiko is. 

26. Ons en ons filiale is nie verantwoordelik vir, en verwerp ook alle aanspreeklikheid vir, enige verlies, besering, uitgawe of skade (hetsy direk, indirek, toevallig, strafbaar of gevolglik) van enige aard, of dit weens nalatigheid of enige ander oorsaak is, weens jou deelname aan die kompetisie of jou aanvaarding en/of benutting van ’n prys, of weens enige aksie deur ons of enige van ons filiale geneem, binne die bepalings en voorwaardes nie. 

27. Jy – en in die geval van jou dood, jou familie, afhanklikes, erfgename, gemagtigdes of enige ander begunstigde van jou boedel – stel ons vry van enige eise deur jou of jou maat (direk, indirek, toevallig, strafbaar of gevolglik) van enige aard, ongeag of dit weens nalatigheid of enige ander oorsaak is en te make het met enige besering, verlies, aanspreeklikheid, uitgawe en/of skade wat jy mag ly as gevolg van deelname aan die kompetisie en/of die aanvaarding en/of benutting van ’n prys. 

28. Jy erken dat aanvaarding en benutting van die prys onderhewig is aan die voorwaardes dat:  28.1 ál die bepalings en voorwaardes op jou van toepassing is, en 28.2. enige minderjarige vergesel moet wees van ’n ouer of wettige voog. 

29. Indien jy enige van dié bepalings en voorwaardes verontagsaam, sal jy: 

29.1. outomaties gediskwalifiseer word en alle pryse verbeur (indien jy reeds iets gewen het); 

29.2. ons vir enige verliese of skade vergoed wat direk of indirek met jou gedrag verband hou, insluitend alle regskostes (insluitend prokureurs- en kliënte-onkostes) wat ons mag aangaan in die stappe teen jou omdat jy die reëls verbreek het; en 

29.3. ons en ons filiale vrystel van eise deur enige persoon, (hetsy direk, indirek, toevallig, strafregtelik of gevolglik) van enige aard, hetsy weens nalatigheid of ander oorsake wat verband hou met enige sterfte, besering, verlies en/of skade voortspruitend uit jou versuim (of dié van ’n maat, indien van toepassing) om hieraan toe te gee. 

30. Vir hierdie doeleindes, verwys “filiale” na ons vennote, medepromotors en kompetisieborge, ons filiaalmaatskappye, hul filiaalmaatskappye en onderskeie beheermaatskappye, die filiaalmaatskappye van hul beheermaatskappye; asook ons en hul direkteure, beamptes, werknemers, agente en verteenwoordigers.

31. Hierdie bepalings en voorwaardes sal na gelang van Suid-Afrikaanse wetgewing aangaande kontrakte en die oplossing van dispute geïnterpreteer en toegepas word.

32. Son, kykNET en die beoordelaars se besluite oor enigiets te make met die kompetisie of wat moontlik uit bogenoemde bepalings en voorwaardes mag spruit, is finaal en bindend, en geen verdere korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

Lewer kommentaar op hierdie artikel
0 reaksies
Lewer kommentaar
Kommentaar 0 oorblywende karakters